“ นายอภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ARROW ราคาล่าสุด 4.58

วันที่ 11-05-2560 09-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,520 2,370
%การถือ 0.60% 0.93%
มูลค่า (พัน) 13,832 21,567

PM ราคาล่าสุด 9.10

วันที่ 25-08-2557 10-03-2558 03-03-2559 09-05-2559 29-08-2559 07-03-2560 05-03-2561 24-08-2561 04-03-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,900 7,060 5,875 5,900 6,000 5,900 5,000 5,000 5,000 5,000
%การถือ 1.15% 1.18% 0.98% 0.99% 1.00% 0.99% 0.84% 0.84% 0.84% 0.84%
มูลค่า (พัน) 61,065 62,481 51,994 52,215 53,100 52,215 44,250 44,250 44,250 44,250

SENA ราคาล่าสุด 8.85

วันที่ 01-09-2557 20-03-2558 15-10-2558 11-05-2559 26-08-2559 05-05-2560 08-05-2561 29-08-2561 08-05-2562 30-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,220 10,847 12,010 15,700 15,700 14,000 14,500 16,917 13,000 13,000
%การถือ 1.43% 1.42% 1.37% 1.38% 1.37% 1.23% 1.19% 1.19% 0.91% 0.91%
มูลค่า (พัน) 46,808 49,678 55,006 71,906 71,906 64,120 66,410 77,478 59,540 59,540

TKS ราคาล่าสุด 4.58

วันที่ 01-09-2558 31-03-2559 02-09-2559 21-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,943 2,210 2,120 1,820
%การถือ 0.54% 0.61% 0.59% 0.51%
มูลค่า (พัน) 21,567 24,531 23,532 20,202
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3