“ นายเจริญชัย แสงทองอร่าม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQUA ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 04-05-2560 27-04-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 77,000 97,000 77,001
%การถือ 1.68% 2.11% 1.68%
มูลค่า (พัน) 33,880 42,680 33,880

BWG ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 04-06-2558 05-04-2559 17-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 16,360 21,300 21,490
%การถือ 0.51% 0.62% 0.61%
มูลค่า (พัน) 12,924 16,827 16,977

EP ราคาล่าสุด 0.79

วันที่ 04-05-2561 26-09-2561 08-11-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,599 5,286 5,286 5,391
%การถือ 0.55% 0.63% 0.63% 0.58%
มูลค่า (พัน) 26,214 30,130 30,130 30,726
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3