“ นายเชิดชู โสภณพนิช ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BH ราคาล่าสุด 274.00

วันที่ 13-03-2558 18-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 3,850 3,695
%การถือ 0.53% 0.51%
มูลค่า (พัน) 488,960 469,287

BKI ราคาล่าสุด 127.00

วันที่ 28-08-2557 16-03-2558 30-11-2558 14-03-2559 30-08-2559 29-05-2560 25-05-2561 24-08-2561 24-05-2562 23-08-2562 22-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,691 2,691 2,691 2,691 2,819 2,817 2,604 2,604 2,604 2,604 2,604
%การถือ 2.53% 2.53% 2.53% 2.53% 2.65% 2.65% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45%
มูลค่า (พัน) 737,458 737,458 737,458 737,458 772,465 771,917 713,501 713,501 713,501 713,501 713,501

BLA ราคาล่าสุด 274.00

วันที่ 25-08-2557 31-03-2558 28-08-2558 31-03-2559 30-08-2559 12-05-2560 10-05-2561 27-08-2561 08-05-2562 30-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 32,010 45,574 45,854 45,854 45,854 45,854 45,294 45,294 45,294 45,294
%การถือ 2.64% 2.68% 2.69% 2.69% 2.69% 2.69% 2.65% 2.65% 2.65% 2.65%
มูลค่า (พัน) 1,008,315 1,435,581 1,444,401 1,444,401 1,444,401 1,444,401 1,426,761 1,426,761 1,426,761 1,426,761

KWC ราคาล่าสุด 31.50

วันที่ 08-05-2557 13-03-2558 11-03-2559 13-05-2559 03-05-2560 03-05-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 190 190 190 190 190 190 190
%การถือ 3.16% 3.16% 3.16% 3.16% 3.16% 3.16% 3.16%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

SAUCE ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 07-05-2557 24-03-2558 07-05-2558 04-05-2559 03-05-2560 02-05-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,984 2,933 2,921 2,921 2,921 2,921 2,921
%การถือ 0.83% 0.81% 0.81% 0.81% 0.81% 0.81% 0.81%
มูลค่า (พัน) 85,793 84,335 83,990 83,990 83,990 83,990 83,990

TTTM ราคาล่าสุด 28.75

วันที่ 01-04-2557 30-09-2557 12-01-2559 28-06-2559 27-06-2560 29-06-2561 31-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 124 124 124 124 124 124 124
%การถือ 2.06% 2.06% 2.06% 2.06% 2.06% 2.06% 2.06%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3