“ นายเดิมชัย จรัสโพธิรัตนกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TIW ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 07-08-2557 07-08-2558 10-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 34 40 30
%การถือ 0.57% 0.67% 0.50%
มูลค่า (พัน) 0 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3