“ นายเสวก ศรีสุชาต ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PLE ราคาล่าสุด 0.83

วันที่ 25-07-2557 24-03-2558 29-03-2559 28-10-2559 28-03-2560 18-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 101,395 101,395 112,923 112,923 152,923 155,800 166,984
%การถือ 9.35% 9.35% 10.37% 10.37% 12.83% 11.44% 12.26%
มูลค่า (พัน) 84,158 84,158 93,726 93,726 126,926 129,314 138,596
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3