“ นายเอกศรัณย์ พิพิธเวช ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CHARAN ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 08-04-2557 08-04-2558 07-04-2560 20-03-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 66 39 64 62 62
%การถือ 1.09% 0.65% 0.53% 0.51% 0.51%
มูลค่า (พัน) 2,260 1,346 2,208 2,125 2,125
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3