“ นาย กอบชัย โกษาคาร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQUA ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 17-03-2563 22-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 26,900 27,351
%การถือ 0.59% 0.60%
มูลค่า (พัน) 11,836 12,034
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3