“ นาย ทวีลาภ แจ่มใส ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TVO ราคาล่าสุด 33.50

วันที่ 23-03-2560 22-03-2561 29-08-2561 14-03-2562 23-08-2562 16-03-2563 29-05-2563 31-08-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,650 7,430 15,500 17,000 17,000 20,600 20,707 21,110 27,500
%การถือ 0.58% 0.92% 1.92% 2.10% 2.10% 2.55% 2.56% 2.61% 3.40%
มูลค่า (พัน) 155,775 248,912 519,250 569,500 569,500 690,100 693,674 707,185 921,250
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3