“ นาย ปกรณ์ มงคลธาดา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQUA ราคาล่าสุด 0.88

วันที่ 17-03-2563 22-04-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 575,402 575,402 577,902
%การถือ 12.53% 12.53% 12.58%
มูลค่า (พัน) 253,177 253,177 254,277

MAX ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 400,000
%การถือ 1.34%
มูลค่า (พัน) 0

NBC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 23-03-2563 15-07-2563 08-09-2563 06-11-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 22,622 22,622 22,622 22,622 47,992
%การถือ 2.82% 2.82% 2.82% 2.82% 4.27%
มูลค่า (พัน) 19,907 19,907 19,907 19,907 42,233

NEWS ราคาล่าสุด 0.88

วันที่ 11-03-2563 11-06-2563 04-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 557,965 557,965 557,965
%การถือ 0.82% 0.82% 0.82%
มูลค่า (พัน) 5,580 5,580 5,580
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3