“ นาย ปธิกร แสงทองอร่าม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQUA ราคาล่าสุด 0.79

วันที่ 17-03-2563 22-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 36,350 36,350
%การถือ 0.79% 0.79%
มูลค่า (พัน) 15,994 15,994

BWG ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 30-03-2563 13-07-2563 30-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 23,210 38,210 42,210
%การถือ 0.61% 1.00% 1.02%
มูลค่า (พัน) 18,336 30,186 33,346

NEWS ราคาล่าสุด 0.79

วันที่ 11-03-2563 11-06-2563 04-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 800,000 800,000 800,000
%การถือ 1.18% 1.18% 1.18%
มูลค่า (พัน) 8,000 8,000 8,000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3