“ นาย ปิติ เกื้อเกียรติงาม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CHARAN ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 20-03-2563 19-06-2563 17-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 150 200 320
%การถือ 1.25% 1.67% 2.67%
มูลค่า (พัน) 5,175 6,900 11,040
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3