“ นาย รักชัย ผาสุพงษ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CHARAN ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 20-03-2563 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 90 90
%การถือ 0.75% 0.75%
มูลค่า (พัน) 3,105 3,105
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3