“ นาย ลัคนนท์ ชัยธนากุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQUA ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 17-03-2563 22-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 35,800 35,800
%การถือ 0.78% 0.78%
มูลค่า (พัน) 15,752 15,752

TSF ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 14-08-2563 28-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 65,073 65,073
%การถือ 0.94% 0.94%
มูลค่า (พัน) 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3