“ นาย วัชร เตชะสัตยา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TVO ราคาล่าสุด 33.50

วันที่ 16-03-2563 29-05-2563 31-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,185 4,385 4,385
%การถือ 0.52% 0.54% 0.54%
มูลค่า (พัน) 140,191 146,891 146,891
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3