“ นาย วิทยา ตันตราภรณ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AHC ราคาล่าสุด 2.74

วันที่ 28-04-2557 08-05-2558 10-05-2559 04-05-2560 04-05-2561 03-05-2562 04-03-2563 05-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,108 1,183 1,192 1,193 1,215 1,246 1,260 1,260
%การถือ 0.74% 0.79% 0.80% 0.80% 0.81% 0.83% 0.84% 0.84%
มูลค่า (พัน) 15,290 16,327 16,448 16,469 16,766 17,195 17,388 17,388

CMR ราคาล่าสุด 13.80

วันที่ 17-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 15,800
%การถือ 0.39%
มูลค่า (พัน) 43,292

ECL ราคาล่าสุด 2.74

วันที่ 18-03-2563 24-06-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 24,544 22,644 17,160
%การถือ 2.21% 2.04% 1.55%
มูลค่า (พัน) 42,215 38,947 29,515

KYE ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 05-08-2559 09-08-2560 28-06-2561 06-08-2561 02-08-2562 26-06-2563 31-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 112 121 136 139 151 154 154
%การถือ 0.51% 0.55% 0.62% 0.63% 0.69% 0.78% 0.78%
มูลค่า (พัน) 47,882 51,589 57,723 59,001 64,241 65,689 65,689
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3