“ นาย ศักดิ์ชัย นิยะถิรกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PG ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 13-03-2563 24-04-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 653 653 653
%การถือ 0.68% 0.68% 0.68%
มูลค่า (พัน) 3,887 3,887 3,887
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3