“ นาย สันตินิรันดร์ เชาว์ประมวลกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CHARAN ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 20-03-2563 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 138 138
%การถือ 1.15% 1.15%
มูลค่า (พัน) 4,761 4,761
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3