“ นาย อติพงษ์ ตันติวิท ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TCAP ราคาล่าสุด 33.50

วันที่ 30-12-2562 10-03-2563 14-04-2563 16-06-2563 13-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,731 11,731 11,731 11,731 11,731
%การถือ 1.01% 1.01% 1.01% 1.01% 1.01%
มูลค่า (พัน) 392,972 392,972 392,972 392,972 392,972
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3