“ นาย อติพล ตันติวิท ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TCAP ราคาล่าสุด 34.25

วันที่ 11-10-2559 20-04-2560 03-05-2561 09-10-2561 02-05-2562 23-08-2562 04-10-2562 30-12-2562 10-03-2563 14-04-2563 16-06-2563 13-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,791 6,494 8,819 9,175 9,132 9,132 9,132 10,800 12,000 12,000 12,000 12,000
%การถือ 0.65% 0.54% 0.73% 0.79% 0.78% 0.78% 0.78% 0.93% 1.03% 1.03% 1.03% 1.03%
มูลค่า (พัน) 266,825 222,420 302,051 314,244 312,778 312,778 312,778 369,900 411,000 411,000 411,000 411,000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3