“ นาย เกรียงไกร วังวิจิตร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TVO ราคาล่าสุด 33.50

วันที่ 16-03-2563 29-05-2563 31-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,643 4,643 4,643
%การถือ 0.57% 0.57% 0.57%
มูลค่า (พัน) 155,524 155,524 155,524
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3