“ นาย เอกศรัณย์ พิพิธเวช ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CHARAN ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 20-03-2563 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 62 62
%การถือ 0.51% 0.51%
มูลค่า (พัน) 2,125 2,125
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3