“ น.ส.กมลภรณ์ ธาราอมรรัตน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BGT ราคาล่าสุด 1.19

วันที่ 18-03-2558 14-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,248 1,816
%การถือ 0.63% 0.50%
มูลค่า (พัน) 2,675 2,161

ECL ราคาล่าสุด 1.19

วันที่ 29-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 4,747
%การถือ 0.80%
มูลค่า (พัน) 8,165
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3