“ น.ส.กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQUA ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 04-05-2560 27-04-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 135,243 217,374 147,243
%การถือ 2.94% 4.73% 3.21%
มูลค่า (พัน) 59,507 95,645 64,787

EIC ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 26-03-2561 02-11-2561 16-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 653,059 772,000 2,052,000
%การถือ 20.60% 24.35% 21.85%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

MAX ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 16-03-2560 14-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 240,001 377,000 270,000
%การถือ 1.21% 1.26% 0.90%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

NEWS ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 09-06-2560 14-03-2561 08-10-2561 24-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 314,000 6,069,231 6,269,231 6,000,000
%การถือ 4.99% 8.94% 9.23% 8.84%
มูลค่า (พัน) 3,140 60,692 62,692 60,000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3