“ น.ส.จิตตินันท์ หวั่งหลี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NKI ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 07-03-2557 13-03-2558 09-03-2559 10-03-2560 09-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 205 211 218 225 225 232
%การถือ 0.68% 0.68% 0.68% 0.68% 0.68% 0.68%
มูลค่า (พัน) 10,127 10,465 10,802 11,140 11,140 11,477
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3