“ น.ส.ณภาพร อร่ามรัศมีวาณิชย์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NKI ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 07-03-2557 13-03-2558 09-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 303 313 323
%การถือ 1.01% 1.01% 1.01%
มูลค่า (พัน) 14,974 15,473 15,972
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3