“ น.ส.ธันยพร ก่อนันทเกียรติ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NKI ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 10-03-2560 09-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 333 333 343
%การถือ 1.01% 1.01% 1.01%
มูลค่า (พัน) 16,471 16,471 16,970
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3