“ น.ส.ปราณี แซ่แต้ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 29-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 10,000
%การถือ 1.68%
มูลค่า (พัน) 17,200
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3