“ น.ส.ผกาวลี เจียรสวัสดิ์วัฒนา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TIW ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 09-08-2560 28-06-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 31 31 38
%การถือ 0.51% 0.52% 0.63%
มูลค่า (พัน) 0 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3