“ น.ส.พิมลฑา จันทรเสรีกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

KCAR ราคาล่าสุด 8.40

วันที่ 28-08-2557 13-03-2558 31-08-2558 15-03-2559 30-08-2559 22-08-2560 19-03-2561 29-08-2561 22-03-2562 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 15,512 15,512 15,512 20,000 20,221 20,221 20,221 20,221 20,221 20,221
%การถือ 6.20% 6.20% 6.20% 8.00% 8.09% 8.09% 8.09% 8.09% 8.09% 8.09%
มูลค่า (พัน) 130,304 130,304 130,304 168,000 169,856 169,856 169,856 169,856 169,856 169,856
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3