“ น.ส.ภคมณ ชยพัทธ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AMANAH ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 08-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 14,749
%การถือ 1.55%
มูลค่า (พัน) 89,967

AQUA ราคาล่าสุด 6.10

วันที่ 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 38,128
%การถือ 0.83%
มูลค่า (พัน) 16,776
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3