“ น.ส.ภัทรา จรัญวาศน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CHARAN ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 08-04-2558 07-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 201 366
%การถือ 3.35% 3.05%
มูลค่า (พัน) 6,931 12,617

TMC ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 14-12-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 2,100
%การถือ 0.58%
มูลค่า (พัน) 2,331
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3