“ น.ส.ภานุรัตน์ จตุรานนท์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ANAN ราคาล่าสุด 39.25

วันที่ 23-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 16,820
%การถือ 0.50%
มูลค่า (พัน) 35,658

JMART ราคาล่าสุด 2.12

วันที่ 25-08-2557 10-03-2558 21-04-2559 26-10-2559 30-05-2560 13-03-2561 13-03-2562 28-08-2562 26-09-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,082 3,082 2,740 3,894 5,310 5,037 4,512 4,512 4,512
%การถือ 0.59% 0.59% 0.52% 0.74% 0.72% 0.69% 0.61% 0.61% 0.61%
มูลค่า (พัน) 120,973 120,973 107,546 152,840 208,432 197,688 177,097 177,097 177,097

PREB ราคาล่าสุด 39.25

วันที่ 12-05-2557 26-03-2558 12-05-2558 12-05-2559 12-05-2560 11-05-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,899 2,950 2,981 2,869 2,849 2,835 2,800
%การถือ 0.94% 0.96% 0.97% 0.93% 0.92% 0.92% 0.91%
มูลค่า (พัน) 26,530 26,990 27,275 26,254 26,071 25,940 25,620
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3