“ น.ส.มาลินี เลี่ยวไพรัตน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BUI ราคาล่าสุด 10.00

วันที่ 17-03-2557 27-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 763 763
%การถือ 3.82% 3.82%
มูลค่า (พัน) 7,631 7,631
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3