“ น.ส.รุ่งระวี เอียมพงษ์ไพฑูรย์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQUA ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 04-05-2560 27-04-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 98,242 99,092 79,528
%การถือ 2.14% 2.16% 1.73%
มูลค่า (พัน) 43,226 43,600 34,992
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3