“ น.ส.ศิริกุล ธนสารศิลป์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ICC ราคาล่าสุด 60.25

วันที่ 06-05-2557 19-03-2558 11-05-2558 09-05-2559 04-05-2560 03-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,708 1,708 1,708 1,708 1,708 1,708 1,808
%การถือ 0.59% 0.59% 0.59% 0.59% 0.59% 0.59% 0.62%
มูลค่า (พัน) 54,670 54,670 54,670 54,670 54,670 54,670 57,870

OCC ราคาล่าสุด 32.00

วันที่ 07-05-2557 24-03-2558 12-05-2558 11-05-2559 09-05-2560 03-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 327 327 327 327 327 327 354
%การถือ 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.59%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

PG ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 17-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 530
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 3,154

SPI ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 07-05-2557 27-03-2558 11-05-2558 10-05-2559 26-08-2559 16-05-2560 07-05-2561 03-05-2562 28-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,598 2,798 2,798 2,998 2,998 2,998 2,998 3,537 3,537
%การถือ 0.53% 0.57% 0.57% 0.61% 0.61% 0.61% 0.61% 0.62% 0.62%
มูลค่า (พัน) 156,513 168,563 168,563 180,613 180,613 180,613 180,613 213,109 213,109

TNL ราคาล่าสุด 60.25

วันที่ 07-05-2557 24-03-2558 12-05-2558 10-05-2559 09-05-2560 07-05-2561 23-08-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273
%การถือ 1.89% 1.89% 1.89% 1.89% 1.89% 1.89% 1.89% 1.89%
มูลค่า (พัน) 38,861 38,861 38,861 38,861 38,861 38,861 38,861 38,861

WACOAL ราคาล่าสุด 17.10

วันที่ 07-05-2557 24-03-2558 08-05-2558 10-05-2559 04-05-2560 03-05-2561 03-05-2562 12-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 773 773 773 793 793 793 1,204 1,204
%การถือ 0.64% 0.64% 0.64% 0.66% 0.66% 0.66% 1.00% 1.00%
มูลค่า (พัน) 32,459 32,459 32,459 33,299 33,299 33,299 50,549 50,549
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3