“ น.ส.ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQ ราคาล่าสุด 0.72

วันที่ 15-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,060,000 2,060,000
%การถือ 2.41% 2.41%
มูลค่า (พัน) 20,600 20,600

AQUA ราคาล่าสุด 0.01

วันที่ 27-04-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 50,000
%การถือ 1.09%
มูลค่า (พัน) 22,000

MAX ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 664,500
%การถือ 2.23%
มูลค่า (พัน) 0

META ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 31-07-2561 25-03-2562 02-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 17,270 12,570 12,487
%การถือ 1.35% 0.99% 0.98%
มูลค่า (พัน) 12,434 9,050 8,990
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3