“ น.ส.สุมาลี กิตติพิพัฒนพงศ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PG ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 01-12-2558 17-03-2560 09-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 625 487 487
%การถือ 0.65% 0.51% 0.51%
มูลค่า (พัน) 3,719 2,900 2,900
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3