“ น.ส.สุมาลี กิตติพิพัฒน์พงศ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PG ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 18-03-2559 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 588 487
%การถือ 0.61% 0.51%
มูลค่า (พัน) 3,499 2,900
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3