“ น.ส.อธิชา วิทยฐานกรณ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TVO ราคาล่าสุด 33.50

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 27-08-2558 25-03-2559 26-08-2559 23-03-2560 22-03-2561 29-08-2561 14-03-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,008 6,008 6,008 6,008 5,808 5,365 5,365 5,365 5,365 5,165
%การถือ 0.74% 0.74% 0.74% 0.74% 0.72% 0.66% 0.66% 0.66% 0.66% 0.64%
มูลค่า (พัน) 201,272 201,272 201,272 201,272 194,572 179,721 179,721 179,721 179,721 173,021
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3