“ น.ส. กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQ ราคาล่าสุด 0.19

วันที่ 17-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,100,000 1,100,000
%การถือ 1.29% 1.29%
มูลค่า (พัน) 11,000 11,000

AQUA ราคาล่าสุด 0.01

วันที่ 17-03-2563 22-04-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 307,313 330,636 232,046
%การถือ 6.69% 7.20% 5.05%
มูลค่า (พัน) 135,218 145,480 102,100

EP ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,976
%การถือ 1.41%
มูลค่า (พัน) 73,963

MAX ราคาล่าสุด 5.70

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 270,000
%การถือ 0.90%
มูลค่า (พัน) 0

NBC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 21-10-2562 23-03-2563 15-07-2563 08-09-2563 06-11-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 10,595 42,299 42,299 42,729 42,928 63,095
%การถือ 1.98% 5.27% 5.27% 5.32% 5.34% 5.61%
มูลค่า (พัน) 9,324 37,223 37,223 37,601 37,777 55,524

NEWS ราคาล่าสุด 0.88

วันที่ 11-03-2563 11-06-2563 04-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,000,000 6,000,000 6,000,000
%การถือ 8.84% 8.84% 8.84%
มูลค่า (พัน) 60,000 60,000 60,000

NMG ราคาล่าสุด 0.01

วันที่ 04-04-2560 02-09-2562 21-10-2562 14-07-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 20,500 206,641 206,641 206,641 392,141
%การถือ 0.50% 5.08% 5.08% 5.08% 9.64%
มูลค่า (พัน) 3,895 39,262 39,262 39,262 74,507
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3