“ น.ส. จิตตินันท์ หวั่งหลี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NKI ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 10-03-2563 26-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 239 239
%การถือ 0.68% 0.68%
มูลค่า (พัน) 11,815 11,815
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3