“ น.ส. จิตวดี เอี้ยวศิวิกูล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MIDA ราคาล่าสุด 1.54

วันที่ 20-03-2563 11-06-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 142,858 142,858 142,858
%การถือ 5.70% 5.70% 5.70%
มูลค่า (พัน) 98,572 98,572 98,572

ML ราคาล่าสุด 0.69

วันที่ 20-03-2563 11-06-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 44,608 44,608 40,608
%การถือ 4.19% 4.19% 3.81%
มูลค่า (พัน) 68,697 68,697 62,537
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3