“ น.ส. ชัยสิริน ฉายเหมือนวงศ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQUA ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 17-03-2563 22-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 31,405 26,405
%การถือ 0.68% 0.57%
มูลค่า (พัน) 13,818 11,618
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3