“ น.ส. ณวรรณ ตันตราภรณ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 18-03-2563 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,513 7,500
%การถือ 0.68% 0.68%
มูลค่า (พัน) 12,922 12,900
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3