“ น.ส. ณัฐวรรณ พิพิธเวช ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CHARAN ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 20-03-2563 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 149 149
%การถือ 1.24% 1.24%
มูลค่า (พัน) 5,127 5,127
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3