“ น.ส. ดวงชฎา ลีกรัณย์ชัย ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

KCAR ราคาล่าสุด 4.30

วันที่ 23-03-2563 26-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,323 1,499
%การถือ 0.53% 0.60%
มูลค่า (พัน) 11,111 12,589

QLT ราคาล่าสุด 8.40

วันที่ 10-03-2563 15-06-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 555 555 555
%การถือ 0.56% 0.56% 0.56%
มูลค่า (พัน) 2,387 2,387 2,387

VIH ราคาล่าสุด 4.30

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,018
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 37,721
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3