“ น.ส. นงนุช หวั่งหลี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NKI ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 10-03-2563 26-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 196 196
%การถือ 0.56% 0.56%
มูลค่า (พัน) 9,698 9,698
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3