“ น.ส. ปาลีรัฐ ปานบุญห้อม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TIW ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 28-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,692
%การถือ 61.53%
มูลค่า (พัน) 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3