“ น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AHC ราคาล่าสุด 39.75

วันที่ 08-05-2558 10-05-2559 04-05-2560 04-05-2561 03-05-2562 04-03-2563 05-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,275 2,048 2,048 2,158 2,173 2,173 2,173
%การถือ 2.18% 1.37% 1.37% 1.44% 1.45% 1.45% 1.45%
มูลค่า (พัน) 46,838 29,284 29,284 30,857 31,069 31,069 31,069

FSMART ราคาล่าสุด 14.30

วันที่ 23-08-2561 18-03-2562 22-08-2562 06-03-2563 27-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,015 7,445 7,445 7,481 7,481
%การถือ 0.63% 0.93% 0.93% 0.94% 0.94%
มูลค่า (พัน) 54,668 81,155 81,155 81,541 81,541

KCAR ราคาล่าสุด 10.90

วันที่ 23-03-2563 26-08-2563 22-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,122 4,122 4,277
%การถือ 1.65% 1.65% 1.71%
มูลค่า (พัน) 34,626 34,626 35,923

NTV ราคาล่าสุด 8.40

วันที่ 20-03-2563 10-07-2563 22-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,047 2,097 2,097
%การถือ 1.28% 1.31% 1.31%
มูลค่า (พัน) 81,356 83,344 83,344

QLT ราคาล่าสุด 39.75

วันที่ 10-03-2563 15-06-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,639 1,639 1,639
%การถือ 1.66% 1.66% 1.66%
มูลค่า (พัน) 7,049 7,049 7,049

TNH ราคาล่าสุด 4.30

วันที่ 02-12-2558 02-11-2559 08-12-2559 30-11-2560 28-09-2561 22-11-2561 26-09-2562 28-11-2562 25-09-2563 30-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,985 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064 977 977 977
%การถือ 1.66% 0.59% 0.59% 0.59% 0.59% 0.59% 0.59% 0.54% 0.54% 0.54%
มูลค่า (พัน) 95,526 34,048 34,048 34,048 34,048 34,048 34,048 31,258 31,258 31,258
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3