“ น.ส. พิมลฑา จันทรเสรีกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

KCAR ราคาล่าสุด 8.40

วันที่ 23-03-2563 26-08-2563 22-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 20,221 20,221 20,221
%การถือ 8.09% 8.09% 8.09%
มูลค่า (พัน) 169,856 169,856 169,856
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3